Imprint

MUCHO GUSTO CHEFS PRIVATE COMPANY
VAKCHOU 20   
54629
THESSALONIKI

[email protected]
website


Distinctive Title | MUCHO GUSTO CHEFS
G.C.R. (GEMI) number  | 170217706000
VAT ID number | 802113827
Registration number with Chamber | 149991

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας -

Ειδικοί όροι συναλλαγών

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα Ιστοσελίδα αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας  με την επωνυμία «MUCHO GUSTO CHEFS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MUCHO GUSTO CHEFS» (ΑΦΜ …………………. ΔΟΥ ……………….), η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Επιχείρηση». Η έδρα της Επιχείρησης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Βάκχου αριθμός 20 (22-24) .

Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την Επιχείρηση και λειτουργεί με σκοπό την προβολή μέσω διαδικτύου των παρεχόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιδρυτικό σκοπό της Επιχείρησης, την από απόσταση εύρεση από πλευράς ενδιαφερομένων Πελατών των κατάλληλων για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών τους υπηρεσιών , καθώς και την αμφίδρομη επικοινωνία της Επιχείρησης με τους Πελάτες και τους Χρήστες για θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

Από τη χρήση και μόνον της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι  ο Χρήστης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι δεσμεύεται από αυτούς στο σύνολό τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους. Σε περίπτωση που κάποιος  Χρήστης δεν συμφωνεί με έναν ή περισσότερους όρους, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ ο Πελάτης ή ο Χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της Επιχείρησης να τους μεταβάλλει, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές εκ του Νόμου υποχρεώσεις της και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης ενημέρωσης και διασφάλισης των Χρηστών της Ιστοσελίδας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα :

 

1. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης για να προβεί στην επιλογή μίας εκ των παρεχόμενων υπηρεσιών της Επιχείρησης μας μέσω της Ιστοσελίδας ακολουθεί τη διαδικασία όπως ορίζεται σ’ αυτήν (επισκέπτης) ή εγγράφεται ως μέλος. Η εγγραφή πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διαδικασία της πρώτης επιλογής μίας εκ των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να καταχωρήσει το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας του, την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση ενημέρωσης για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων του.

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, επίσης, να εγγραφεί και στην υπηρεσία ενημερωτικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Επιχείρησης (Newsletter) με σκοπό να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Ο Πελάτης, οποτεδήποτε μετά την εγγραφή του στην ως άνω υπηρεσία, δύναται να ζητήσει από την Επιχείρηση να σταματήσει η αποστολή σχετικών ενημερώσεων από την Ιστοσελίδα επιλέγοντας το σχετικό link σε οποιοδήποτε ενημερωτικό email λάβει.

 

 

 

 

2.ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ποικιλία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών που προβάλλονται στην ιστοσελίδα έχουν πληροφοριακό και μόνο χαρακτήρα. H Επιχείρηση δεν εγγυάται την ανά πάση στιγμή  διαθεσιμότητα του συνόλου των υπηρεσιών που εκτίθενται στην Ιστοσελίδα, αλλά σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει έγκαιρα τον Πελάτη περί ενδεχόμενης μη διαθεσιμότητας κάποιας εξ αυτών.  

 Οι υπηρεσίες μας εξειδικεύονται και κοστολογούνται σε δεύτερο χρόνο στα πλαίσια εξατομικευμένης ενημέρωσης , η οποία  θα πραγματοποιείται μέσω προσωπικής συνάντησης, τηλεφωνικής επικοινωνίας είτε/και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και θα συνοδεύεται από οικονομική προσφορά. Κατά το χρόνο αυτό, ο πελάτης θα ενημερώνεται και για τυχόν συνεργασία της εταιρίας με κάποιον από τους μόνιμους συνεργάτες για την παροχή της υπηρεσίας.

 

 

3. ΕΥΘΥΝΗ  ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

α. Ο Χρήστης και ο Πελάτης χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα με δική τους ευθύνη, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τις εκάστοτε οδηγίες της Επιχείρησης που αναρτώνται στον Ιστότοπο, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται στο Προοίμιο του παρόντος. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας απαγορεύεται. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται, ιδίως, να απέχουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπό :

i)Τη συλλογή, επεξεργασία ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων Πελατών.

ii) Την αποστολή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τη δημοσίευση ή την εν γένει μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο υλικού που είναι παράνομο και παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
 β. Ο Χρήστης και ο Πελάτης υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και εκδόσεις αντιβιοτικών προγραμμάτων και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (antivirus programs, antispywear, firewalls κ.λπ.).
 γ. Ο Χρήστης και ο Πελάτης ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρεία, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις τους, καθώς και σε οποιαδήποτε παράνομη, αντισυμβατική ή/και αθέμιτη ενέργειά τους κατά τη χρήση του Ιστότοπου.

δ. Η Επιχείρηση  δεν ευθύνεται  τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη στην Ιστοσελίδα.  

ε. Η Επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία αποκλειστικά και μόνο της Ιστοσελίδας και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Επιχείρηση, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου,  δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών στον Ιστότοπό της και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη από ιό ή έτερο κακόβουλο λογισμικό (malware) πάσης φύσεως.

στ. Η Επιχείρηση και οι συνεργάτες της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί Χρήστης, Πελάτης ή και τρίτος από παράνομη και αθέμιτη χρήση του Ιστότοπου και της Ιστοσελίδας από Χρήστη, Πελάτη ή τρίτο, κατά παράβαση των αναφερομένων στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στην ισχύουσα νομοθεσία.

 

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Η χρήση του Ιστότοπου και του Περιεχομένου αυτού από τον Χρήστη και τον Πελάτη δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δικαίωμα υπέρ αυτών επί των πληροφοριών των παρεχόμενων υπηρεσιών, στις οποίες ενσωματώνονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τυχόν τρίτων, και τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας.  
 β. Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου ή περιεχομένου του από Χρήστη, Πελάτη ή και τρίτους με σκοπό το κέρδος απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Επιχείρησης, όπως ενδεικτικά:
i) Αναμετάδοση, δημοσίευση, διασκευή, θέση σε κυκλοφορία, παρουσίαση στο κοινό, διαγραφή, εκτύπωση, αντιγραφή και αποθήκευση (download) οποιουδήποτε περιεχομένου.
 ii) Η αναπαραγωγή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. 

γ. Απαγορεύεται, επίσης, η απομίμηση ή παραποίηση της Ιστοσελίδας ή Περιεχομένου της, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή άλλως, σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο. Ιδίως απαγορεύεται στο Χρήστη: 

i) Η εξαγωγή ή η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους της βάσης δεδομένων της Ιστοσελίδας. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να εκτελεί πράξεις που έρχονται σε σύγκρουση με την προσήκουσα χρήση της βάσης αυτής ή θίγουν τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου της ή προξενούν ζημία στους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή των συγγενικών δικαιωμάτων. 

ii) Η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, η οποία έχει ως σκοπό την αποσυμπίληση (reverse engineering) ή την ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα του λογισμικού του Ιστοτόπου ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβασή του σε οποιαδήποτε λογισμικό, σύστημα, μεμονωμένο υπολογιστή ή δίκτυο υπολογιστών ή/και αρχείο της Επιχείρησης ή την επίθεση (hacking) στον Ιστότοπο και εν γένει στα συστήματα με οποιονδήποτε τρόπο.

iii)  Η εξουδετέρωση των τεχνολογικών μέτρων που έχουν τεθεί για να εμποδίσουν πράξεις που δεν είναι εγκεκριμένες από την Επιχείρηση, η οποία (εξουδετέρωση) πραγματοποιείται εν γνώσει του Χρήστη ή όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι αυτός γνωρίζει τα αποτελέσματα της πράξης του.

iv)  Η παραποίηση ή απομίμηση του σήματος, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων, σχεδίων και προτύπων της Επιχείρησης ή και τρίτων, τα οποία δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.. Η προβολή των ανωτέρω διακριτικών γνωρισμάτων στον παρόντα Ιστότοπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης αυτών προς τον Χρήστη.

v) Η αφαίρεση ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου κειμένου σε ηλεκτρονική  μορφή, το οποίο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα και ιδίως αφορά στην προστασία, τη χρήση ή τον δικαιούχο δικαιώματος βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
 δ. Ειδικά, η δημοσίευση από οποιονδήποτε τρίτο σε άλλα μέσα, ηλεκτρονικά ή  έντυπα, φωτογραφιών του Διαδικτυακού χώρου επιτρέπεται υπό τον όρο ότι δεν χρησιμοποιούνται με σκοπό το κέρδος, δεν αλλοιώνονται, δεν παραποιούνται, αναφέρουν πάντοτε την πηγή προέλευσής τους και η χρήση τους δεν προσβάλλει πνευματικό δικαίωμα του δημιουργού ή τρίτου.

ε. Σε κάθε περίπτωση προσβολής ή επαπειλούμενης προσβολής της πνευματικής ιδιοκτησίας ή του συγγενικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού δικαιώματος του δημιουργού/κατασκευαστή του Ιστοτόπου, της Επιχείρησης καθώς και τρίτων, τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται κατά περίπτωση να αξιώσουν την επιβολή αστικών, διοικητικών και ποινικών κυρώσεων κατά του προσώπου που πρόσβαλε ή πρόκειται να προσβάλλει τα ανωτέρω δικαιώματα, σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει.

 

 

 

 

5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με αρχικό δίαυλο την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης προκειμένου να ευοδώσει η σύναψη συμφωνίας και η παροχή των υπηρεσιών, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από τον Πελάτη-Χρήστη κάποιων προσωπικών στοιχείων. Θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η Επιχείρηση τηρώντας τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR) και τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση της παραγγελίας που δόθηκε από τον Πελάτη και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους.

Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών του Ιστότοπου όπως αυτά της παρέχονται από τους ίδιους, ενώ η συλλογή και αποθήκευση των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών στις βάσεις δεδομένων μας υπόκειται στη συγκατάθεσή σας και συμμορφώνεται με το εφαρμοστέο δίκαιο. Οι Χρήστες του Ιστότοπου μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων εγγραφής τους [όπως αυτά ζητούνται από μέρους μας βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων-GDPR) και της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά την on line εγγραφή του κάθε χρήστη], επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιχείρηση μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του Χρήστη – Πελάτη και της εγγραφής του στη σχετική υπηρεσία (Νewsletter) έχει δικαίωμα να κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις δραστηριότητες της Επιχείρησης και των επιχειρηματικών συνεργατών της (ενημερώσεις) μέσω e-mail. O Χρήστης δύναται να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την ως άνω συγκατάθεση του και άμεσα σταματήσει να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες.

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Επιχείρησης εκτίθεται αναλυτικά στην ομώνυμη ξεχωριστή ενότητα της Ιστοσελίδας


 
6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

α. Η Επιχείρηση ενδέχεται κατά διαστήματα να αναρτά στον Ιστότοπο συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε Ιστοτόπους τρίτων, κυρίως μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των Ιστοτόπων, καθώς δεν προβαίνει σε οποιοδήποτε έλεγχο αυτών και δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση με τους ιδιοκτήτες τους. Η Επιχείρηση δεν παρέχει  εγγύηση στους Χρήστες ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους. 
 β. Η παραπομπή στην Ιστοσελίδα με τη χρήση συνδέσμων αναρτημένων σε ιστοτόπους τρίτων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Επιχείρησης.

 

7. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

α. Ο Πελάτης αφού ενημερωθεί εξατομικευμένα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Επιχείρησης και επιθυμεί να λάβει συγκεκριμένη υπηρεσία, οφείλει να ενημερώσει την Επιχείρηση  είτε/ και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις τελικές του επιλογές. Κατόπιν τούτου, θα λαμβάνει έγγραφη επιβεβαίωση από τη Επιχείρηση, η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας, τη συνολική αξία αυτής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το ποσό της προκαταβολής. Χρόνος σύναψης της σύμβασης θεωρείται ο χρόνος κατάθεσης της προκαταβολής και αποδεικνύεται από το σχετικό παραστατικό κατάθεσης.

β.  Η επικοινωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του  Πελάτη θα πραγματοποιείται στις  γνωστοποιηθείσες εκατέρωθεν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και μέσω των αντίστοιχων τηλεφωνικών αριθμών. Οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας θα πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως.

γ. Η εξόφληση του συνόλου της αμοιβής για τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες θα γίνεται το αργότερο 24 ώρες πριν τον καθορισθέντα χρόνο παροχής αυτών.

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

α. Οι πληρωμές προς την επιχείρηση θα γίνονται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας με στοιχεία

IBAN GR………………………………      

 

 

9. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

α. Ο Πελάτης, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή , εφόσον η υπαναχώρηση δηλωθεί με έγγραφη δήλωση προς τον πωλητή τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την συμφωνηθείσα ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας, η καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται στο ακέραιο. Εξαιρετικά, στην περίπτωση που η Επιχείρηση έχει ήδη αποδεδειγμένα προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εκτέλεση της σύμβασης , τότε έχει δικαίωμα να παρακρατήσει ποσό ίσο με τα  έξοδα που πραγματοποίησε.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα του σε χρόνο που υπολείπεται των 20 ημερών, η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να κρατήσει την προκαταβολή, χωρίς να αποκλείεται η αξίωση για περαιτέρω αποζημίωση.

 

10.ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή αδυναμία παροχής μέρους ή του συνόλου συμφωνηθέντων υπηρεσιών οφειλόμενη σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε κάθε τέτοια περίπτωση δύναται να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων  ή και ακύρωση της συμφωνίας. 

 

 

11.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

α. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και να αναρτά το τροποποιημένο κείμενο στον διαδικτυακό τόπο. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του διαδικτυακού τόπου από τον Χρήστη ή τον Πελάτη συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών. 

β. Η Επιχείρηση δικαιούται να τροποποιεί το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, να προσθέτει ή να αφαιρεί Προϊόντα, πληροφορίες και στοιχεία και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του, όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.  

γ. Ο Χρήστης ή ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω της οικείας Ιστοσελίδας για οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης και για την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

 

 

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και Ειδικοί Όροι συναλλαγών διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που απορρέει ή σχετίζεται με το παρόν αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

Ημερομηνία εγγραφής/τελευταίας αναθεώρησης των όρων χρήσης: 26/4/2023